Görev ve Yetki Alanlarımız

 • Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan tüm şehir içi ve şehirlerarası otobüs terminallerinin, genel ve bölge otoparkları ile geçici otoparkların Kanunlar, Tüzükler, Yönetmelikler ve Genelgeler hükümlerine göre sevk ve idaresini Büyükşehir Belediyesi adına yürütmek.
 • Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde mevcut yolcu terminallerinin, genel ve bölge otoparkları ile geçici otoparkların mevzuatlar çerçevesinde yürütülmesini, denetim ve koordinasyonunu sağlamak, ihtiyaç duyulan ilçelere şehir içi ve şehirlerarası yolcu terminalleri ve otoparkların yapılması konusunda çalışmalarda bulunmak,
 • Terminallerin ve Otoparkların bakım, onarım, tamir, ısıtma, aydınlatma, soğutma, iç ve dış alan temizliği, çevre düzenlemesi, otopark, taşınır mallar vb. iş ve işlemlerini yapmak/yaptırmak,
 • Terminaller ve Otoparklar konusunda gelen şikâyet ve önerileri dikkate almak, incelemek, sonuçlandırmak, gerektiği takdirde ilgiler hakkında yasal işlem yapmak/yaptırmak,
 • Terminallere müracaat eden vatandaşlarımızın şehirlerarası yol mesafe ve fiyatlarla ilgili rayiç belgelerini düzenlemek,
 • Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde, karayolu ile şehir içi ve şehirlerarası otobüslerle yapılan taşımacılık faaliyetlerini kontrol ve denetim altında tutmak üzere terminallerde “denetim birimleri” oluşturmak, otoparkları kontrol ve denetim altında tutmak üzere denetim birimleri oluşturmak.
 • Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde, düzenli ve düzensiz karayolu ile şehir içi ve şehirlerarası otobüslerle taşımacılık yapan firma ve acentelerin, otopark işleticilerinin Kanun ve Yönetmeliklere göre faaliyetlerini sürdürmelerini denetlemek, şikâyetleri neticelendirmek, gerektiği takdirde ilgililer hakkında yasal işlem yapmak/yaptırmak,
 • Karayolu Taşıma Yönetmeliği 51-1.2. Maddesi’ne uygun olarak istatistik amaçlı faaliyet raporlarını aylık periyotlar halinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na göndermek,
 • Terminallerin ve Otoparkların sabotajlara ve yangınlara karşı korunması için özel güvenlik, kolluk kuvvetleri ve Belediye zabıtası ile işbirliği yapmak,
 • Terminallerdeki tüm işyerlerinin genel denetim ve kontrollerini yapmak ve yaptırmak,
 • Terminallerin kurumsallaşması, koordinasyonun sağlanması ve hizmet kalitesinin arttırılması için; Terminallerde görev yapan Belediye birimleri kendi görev ve hukuki sorumlulukları ile beraber, Terminal yöneticilerinin sevk ve talepleri doğrultusunda görevlerini yerine getirmek,
 • Büyükşehir Belediyesi Analitik Bütçe çalışmalarına katkı sağlamak ve birim bütçe teklifini hazırlamak,
 • Lojistik Yönetimi ve Terminaller Şube Müdürlüğüne ve bağlı il merkezi ve ilçelerdeki mevcut şehir içi ve şehirlerarası yolcu terminallerine ve otoparklara mal ve hizmet alınmasında, 4734 sayılı K.İ.K ve ilgili yönetmelikler kapsamında gereken iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 • İstanbul Lojistik Ana Planının ortaya koyduğu mevcut ve gelecek; ulusal ve uluslararası lojistik sorunlarına kısa/orta/uzun vadede, akılcı ve uygulanabilir çözüm bulma amacıyla uzun dönemli yatırımları, politikaları, plan ve projeleri uygulamak ve denetlemek.
 • Lojistik Ana Planının belirlediği stratejiler doğrultusunda denizyolu ile yük taşımacılığı altyapısının yönetimi ve denetimini sağlamak.
 • Şehir içi Lojistik hareketlerin kontrol, yönetim ve denetimi ile ilgili Lojistik Kontrol Merkezini kurmak, sürekliliğini ve teknolojik gelişimini sağlamak.
 • Lojistik Ana Planının belirlediği stratejiler doğrultusunda lojistik ihtisas alanlarının yönetim ve denetimini sağlamak.
 • Lojistik yönetimi kapsamında standartlar oluşturmak ve uygulamak.
 • Lojistik Ana Planının belirlediği stratejiler doğrultusunda şehir içi/dışı Lojistik hareketler ve park alanları (yükleme/boşaltma alanları) için gerektiğinde bölge ve saat bazlı kısıtlamalar planlamak ve UKOME’nin onayına sunmak.
 • Karayolu taşımacılığına ait mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, trafik düzeni ve güvenliği yönünden İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde ticari amaçla çalıştırılacak yük taşıtlarının çalışma şekli, saati, süresi ve şartlarını belirlemek, bu taşıtların teknik özelliklerini çalıştırılabileceği yerler ile güzergâhlarını tespit etmek ve sayılarını belirlemek.
 • Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan araçların denetimini gerçekleştirmek. Denetim ve Yük Taşıma Komisyonlarını oluşturmak.
 • Şehir içi/dışı taşıma yapacak Ağır tonajlı ve yük taşımacılığı yapan araçlara (hafriyat kamyonu, beton mikseri, pompa, kamyon, kamyonet ve panelvanlar vb) güzergah kullanım izin belgesini oluşturmak ve UKOME’nin onayına sunmak.
 • Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında, lojistik hizmeti veren şoförlere gerekli eğitimleri vermek.
 • Müdürlüğün görev alanına giren ulaşım ve trafik hizmetleri ile ilgili çalışmalar yapmak, karar alınmak üzere UKOME’ye veya UKOME’nin teşkiline lüzum gördüğü alt kurullara sunmak.
 • Kentte ulaşım sorunları ile ilgili kurum ve kuruluşlar ile kişilerden gelen öneri ve şikâyetleri inceleyerek gerekli işlemleri ve düzenlemeleri yapmak ve yaptırmak.
 • Büyükşehir Belediye Başkanının vereceği görevleri ilgili kanun ve yönetmelik çerçevesinde yerine getirmek.
 • Yürürlükteki mevzuat ve değişikliklerini takip edip bunların Müdürlük çalışmalarında uygulanmasını sağlamak.
 • Her takvim yılına ait müdürlük yatırım programını hazırlamak ve karara bağlanması amacı ile ilgili makamlara sunmak.
 • Yatırım Programı dâhilinde ihalesi yapılacak işlere ait dosyaları hazırlamak.
 • İhalesi gerçekleştirilen işlerin şartnamelerine uygun olarak yapımını takip ve kontrol etmek.
 • Yürütmekle yükümlü olduğu hizmetlerde kalite ve verimliliğin sağlanması amacı ile gerekli gözlem, kontrol, araştırma ve geliştirme çalışmalarını yürütmektir.